Dokumenty

 

Prawo w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu

 

Prezentujemy podstawowe dokumenty regulujące pracę Szkoły. Wszelkie działania podejmowane w Szkole podporządkowane są odpowiednim ustawom i rozporządzeniom, w tym:

 

  • ustawie o systemie oświaty
  • rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  • podstawie programowej kształcenia ogólnego
  • standardom wymagań egzaminacyjnych
  • rozporządzeniom wydawanym przez Kuratora Oświaty.

 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Szkoły jest jej Statut, z którym w zgodzie pozostają kolejne dokumenty i regulaminy. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), regulujący zasady oceniania pracy uczniów, jest umieszczony w Statucie Szkoły (i możliwy do obejrzenie lub pobrania poniżej), natomiast z Przedmiotowymi Systemami Oceniania (PSO), tworzonymi przez poszczególnych nauczycieli, zapoznawani są uczniowie na początku każdego roku szkolnego (do wglądu u nauczycieli). Nauczanie i wychowanie młodzieży opiera się na zatwierdzonych programach nauczania, programie wychowawczym ZS oraz programie profilaktyki. Ze wszystkimi dokumentami zainteresowani mogą się zapoznać w sekretariacie szkoły.

 

 

Statut Zespołu Szkół

pobierz lub otwórz /PDF
Regulamin Rady Rodziców pobierz lub otwórz /PDF
Procedura Uzyskiwania Zwolnień z WF pobierz lub otwórz /PDF
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
pobierz lub otwórz /PDF


Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Witaj na stronie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu
Zaszyfrowany adres tej strony